11. Izlet


Izlet

Uvod u temu: Tema se nadopunjuje na učenički mini-projekt Postani poduzetnik. Poželjno je da mjesto izleta bude proizvodni pogon nekog poduzeća, npr. solane. Organizacija izleta zahtjeva sve uobičajene etape izvanučioničke nastave, ali uz njih treba omogućiti realizaciju još nekoliko ishoda vezanih uz poduzetništvo. U svrhu razvijanja metodologije donošenja odluka treba potaknuti učenike da sami osmisle izlet.

Cilj teme je da se učenici upoznaju s pozitivnim primjerima poduzetništva u djelatnostima povezanim s kemijom.

Ishodi:

  • moći organizirati određene aktivnosti
  • znati isplanirati osobne obaveze i aktivnosti
  • znati se predstaviti
  • znati kulturno komunicirati telefonom
  • prepoznati uspješne poduzetnike u lokalnoj zajednici
  • opisati čimbenike uspješnog poduzetničkog procesa

Aktivnost nastavnika:

Nastavnik treba poticati učenike na realizaciju ishoda, ali ih treba pri tome zadržati u realnim mogućnostima organizacije izleta (financijski i vremenski). Učenici trebaju neke od ishoda realizirati u fazi planiranja izleta, a neke tijekom samog izleta.

Npr. planirati moraju unaprijed, a provoditi organizaciju trebaju na samom izletu. Nastavnik treba dati učenicima određene naputke: Sami se organizirajte u grupe.

Za realizaciju prvog ishoda uputite ih na literaturni izvor br. 3.

Svaka grupa daje zajednički prijedlog svih članova (argumentirano).

Prikupite potrebne informacije o predloženim destinacijama Analizirajte informacije.

Tražite ponudu. Odaberite najbolju ponudu.

Radi lakše komunikacije između učenika i nastavnika mogu se prijedlozi razmjenjivati putem online platforme kao što je Edmodo.

Nakon provedene odluke svaki sudionik svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo izletom boduje s ocjenom od 1 do 5. Iz srednje ocjene iščitat će se kvaliteta donesene odluke.

Literatura:

1. Z. Kenđelić, S. Kenđelić, Poduzetnička početnica, priručnik za nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje osnovnih i srednjih škola, Profil, Zagreb, 2012.

2. www.edmodo.com/home (21.6.2016.)

3. narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_67_1280.html (21.6.2016.)