1) Jačanje kompetencija nastavnika i stručnih suradnika za izradu i provedbu novih fakultativnih kurikuluma

Očekivani rezultati:

 • 30 nastavnika sudjelovalo na edukaciji za izradu kurikuluma i metode definiranja ishoda učenja; 3 dana
 • 30 nastavnika sudjelovalo na edukaciji za provedbu novog kurikuluma fakultativne nastave – Nove nastavne metode; 3  dana
 • 30 nastavnika sudjelovalo na edukaciji primjenu digitalnih sadržaja u nastavi STEM-a; 3 dana
 • 3 ravnatelja i 9 stručnih suradnika sudjelovalo na edukaciji Jačanje kapaciteta srednjih škola za primjenu HKO-a i prijavu projekata za EU fondove (Erasmus+, ESF) 4  dana

2) Studijska putovanja u svrhu upoznavanja primjera dobre prakse

Očekivani rezultati:

 • 20 sudionika (14 nastavnika/djelatnika i 6 učenika) sudjelovalo na studijskom putovanju Europskom institutu za nuklearna istraživanja – CERN; 4 dana
 • 20 sudionika (14 nastavnika/djelatnika i 6 učenika) sudjelovalo na studijskom putovanju Znanstvenom centru Kopernik; 4 dana

3) Razvoj i modernizacija kurikuluma fakultativnih predmeta u području prirodoslovlja

Očekivani rezultati:

 • 1 analiza postojećih kurikuluma za predmete   iz područja STEM-a i 1 koncept novih fakultativnih kurikuluma
 • 5 novih fakultativnih kurikuluma (matematika, fizika, kemija, biologija, EEE – Energija,  ekologija, engleski)
 • 5 recenzija novonastalih fakultativnih kurikuluma
 • 5 setova ispitnih pitanja za provjeru usvojenosti ishoda

4) Poboljšanje materijalnih uvjeta potrebnih za provedbu novih fakultativnih kurikuluma

Očekivani rezultati:

 • laboratorijska oprema za fiziku, biologiju i kemiju, 1 računalni kabinet za svih 5 novih fakultativnih predmeta, specijalirani softver za pokuse, simulacije i vježbe
 • 5 metodičkih priručnika za novu fakultativnu nastavu (matematika, fizika, kemija, biologija, EEE)
 • 5 kompleta priručnika i radnih mapa za učenike (matematika, fizika, kemija, biologija, EEE)
 • 30 modularnih e-learning objekata / multimedijskih sadržaja za novonastale fakultativne predmete

5) Testiranje dijela novih fakultativnih kurikuluma u svrhu kontrole kvalitete

Očekivani rezultati:

 • 12 zapisnika sa sastanaka projektnog tima, potpisne liste, fotografije
 •  4 zapisnika sa sastanaka predstavnika partnerskih organizacija, potpisne liste, fotografije
 • Izvješća o provedbi projekta: kvartalno, godišnje
 • 1 evaluacijski izvještaj

6) Diseminacija novo razvijenih kurikuluma prema pojedinim kategorijama korisnika/dionika

Očekivani rezultati:

 • 1 portal za e-učenje gdje će svi sadržaji biti objavljeni i slobodni za preuzimanje
 • 5 kurikuluma predstavljena u 3 županije na 4 županijska stručna vijeća (matematika fizika, kemija, biologija), ukupno na 12  ŽSV
 • 500 brošura o novim kurikulumima za nastavnike drugih škola – ŽSV
 • 60 učenika i 15 nastavnika/djelatnika sudjelovalo na događaju Dan otvorenih vrata FKIT-a
 • 1500 kom. stručnog časopisa HSUSE distribuirano, broj posvećen novim fakultativnim kurikulumima

V Promidžba i vidljivost

Očekivani rezultati:

 • 200 sudionika na 4 press konferenciie (početna Zagreb, završna Zagreb, Zadar Senj), potpisne liste, fotografije.
 • 3 članaka u regionalnim novinama, 6 intervjua na lokalnom/regionalnom radiju, 3 TV reportaže, 3 TV emisije, 1 web stranica, facebook stranica projekta, 5 članaka na internetskim portalima.
 • 500 triplijana, 6 roll-up bannera, 40 plakata, papirnatih vrećica, 200 platnenih torbi, 200 USB stickova, 200 blokova za pisanje, 500 majica, 300 olovki, 25 rokovnika

PM Upravljanje projektom i administracija

Očekivani rezultati:

 • 12 zapisnika sa sastanaka projektnog tima, potpisne liste, fotografije
 • 4 zapisnika sa sastanaka predstavnika partnerskih organizacija, potpisne liste, fotografije
 • Izvješća o provedbi projekta: kvartalno, godišnje
 • 1 evaluacijski izvještaj